Badania

Nasz główny nurt badawczy:

"Rozmieszczenie, zasoby, ekologia i stan zachowania populacji roślin leczniczcyh w Polsce Południowej"