Biotechnologia medyczna

przedmioty obowiązkowe

 

1. Kierunek studiów: biotechnologia medyczna

2. Poziom kształcenia: studia I stopnia

3. Forma studiów: stacjonarne

 

4. Rok: I

5. Semestr: I

 

6. Nazwa przedmiotu: Biologia roślin

 

7. Status przedmiotu: obowiązkowy

 

8. Jednostka realizująca przedmiot, adres, e-mail:

 

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa, ul. Ostrogórska 30, 41-200 Sosnowiec, botanikasekr@sum.edu.pl;

 

9. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację modułu/przedmiotu:

 

Forma zajęć: Wykłady

Liczba godzin

 

np. W1

Roślina jako obiekt badań naukowych, botanika jako nauka i jej związki interdyscyplinarne

1h

 

W2

Budowa komórki roślinnej

1h

 

W3

Budowa komórki roślinnej

1h

 

W4

Histologia roślin

1h

 

W5

Histologia roślin

1h

 

W6

Anatomia roślin

1h

 

W7

Anatomia roślin

1h

 

W8

Morfologia roślin

1h

 

W9

Morfologia roślin

1h

 

W10

Wybrane elementy fizjologii roślin

1h

 

W11

Wybrane elementy fizjologii roślin

1h

 

W12

Wybrane elementy fizjologii roślin

1h

 

W13

Systematyka roślin – wprowadzenie, przyczyny zmienności roślin

1h

 

W14

Przegląd systematyczny grzybów i roślin – grzyby, glony, mszaki, paprotniki

1h

 

W15

Przegląd systematyczny roślin nasiennych

1h

 

Łącznie

15h

 

Forma zajęć: Seminaria

 

 

S1

Zajęcia organizacyjne. Przepisy BHP. Zasady mikroskopowania

1h

 

S2

Budowa komórki roślinnej

1h

 

S3

Techniki barwienia elementów komórkowych

1h

 

S4

Budowa i funkcje tkanek okrywających i wydalniczo-wydzielniczych

1h

 

S5

Budowa i funkcje tkanek twórczych miękiszowych, przewodzących i wzmacniających

1h

 

S6

Anatomia i morfologia korzenia, łodygi i liścia

1h

 

S7

Anatomia i morfologia organów generatywnych roślin

1h

 

S8

Grzyby-charakterystyka grupy systematycznej

1h

 

S9

Rośliny zarodnikowe – glony, porosty, mszaki

1h

 

S10

Przegląd paprotników i roślin nagonasiennych

1h

 

S11

Okrytozalążkowe – charakterystyka wybranych rodzin botanicznych cz. 1

1h

 

S12

Okrytozalążkowe – charakterystyka wybranych rodzin botanicznych cz. 2

1h

 

S13

Okrytozalążkowe – charakterystyka wybranych rodzin botanicznych cz. 3

1h

 

S14

Podstawy identyfikacji taksonomicznej roślin, budowa klucza

1h

 

S15

Odrabianie zaległych ćwiczeń

1h

 

Forma zajęć: Ćwiczenia

 

 

C1

Budowa mikroskopu i innych przyrządów optycznych

1h

 

C2

Składniki komórki roślinnej. Kariokineza mitotyczna i mejotyczna

1h

 

C3

Elementy ergastyczne, barwienie składników komórki roślinnej

1h

 

C4

Przegląd tkanek okrywających i wydalniczo-wydzielniczych

1h

 

C5

Przegląd tkanek twórczych, miękiszowych, przewodzących i wzmacniających

1h

 

C6

Przegląd anatomicznych i morfologicznych typów korzeni, łodyg i liści

1h

 

C7

Przegląd wybranych typów kwiatów, nasion i owoców

1h

 

C8

Przegląd wybranych przedstawicieli grzybów

1h

 

C9

Przegląd wybranych roślin zarodnikowych – glony, porosty, mszaki

1h

 

C10

Przegląd paprotników i roślin nagonasiennych

1h

 

C11

Okrytozalążkowe – przegląd gatunków użytkowych w tym leczniczych z wybranych rodzin botanicznych: Salicaceae, Betulaceae, Fagaceae, Cannabaceae, Urticaceae, Loranthaceae, Clusiaceae, Papaveraceae, Brassiciaceae

1h

 

C12

Okrytozalążkowe – przegląd gatunków użytkowych w tym leczniczych z wybranych rodzin botanicznych: Rosaceae, Fabaceae, Tiliaceae, Apiaceae, Ericaceae, menyanthaceae, Malvaceae, Lamiaceae

1h

 

C13

Okrytozalążkowe – przegląd gatunków użytkowych w tym leczniczych z wybranych rodzin botanicznych: Linaceae, Solanaceae, Plantaginaceae, Asteraceae, Convallariaceae, Colchicaceae, Poaceae

1h

 

C14

Podstawy identyfikacji taksonomicznej roślin – oznaczanie gatunków przy pomocy klucza

1h

 

C15

Odrabianie zaległych zajęć - zaliczenie

1h

 

Łącznie

30h

 

Łączna liczba godzin z przedmiotu

45h

 

Literatura

 

 Podstawowa

 

1. Szweykowska A, Szweykowski J.: Botanika, tom 1 i 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999 lub następne wydania.

2. Jasnowska J. i in.:  Botanika. Wydawnictwo BRASIKA, Szczecin 1999.

3. Broda B.: Zarys botaniki farmaceutycznej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1986 lub następne wydania.

4. Jędrzejko K. (red. nauk.): Zarys wiedzy o roślinach leczniczych. Śląska Akademia Medyczna, Katowice 1997. 

5. Broda B., Mowszowicz J.: Przewodnik do oznaczania roślin leczniczych, trujących i użytkowych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.(dowolne wydanie).

 

 Uzupełniająca

 

1. Gorczyński T. (red.): Ćwiczenia z botaniki. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa. 1986.

2. Malepszy S. (red.): Biotechnologia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001 lub następne wydania.

3. Kopcewicz J., Lewak S. (red.): Fizjologia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002. 

4. Hejnowicz Z.: Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. Organy wegetatywne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002. 

5. Świątek L., Wysokińska H.: Ćwiczenia z botaniki farmaceutycznej i podstaw biotechnologii roślin. Wydawnictwo Akademii Medycznej w Łodzi 1999.