Regulamin ćwiczeń - Botanika

 

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 

Regulamin ćwiczeń z przedmiotu Botanika

Kierunek: Farmacja I rok

 

 

REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU

Botanika faramcetyczna

dla studentów I roku kierunku Farmacja….  prowadzonych

w Katedrze i Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa

 Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

w roku akademickim …2020/2021…..

 

Zajęcia z przedmiotu …Botanika farmaceutyczna.. prowadzone są w oparciu o Regulamin Studiów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały 21/2019 Senatu SUM z dnia 24 kwietnia 2019 r. oraz Zarządzenie Nr 161/2020 z dnia 08.08.2020 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków Wspólnoty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i niniejszy Regulamin.

 

I.     Zasady uczestnictwa w zajęciach

 

 • Uczestnictwo na wykładach, seminariach oraz ćwiczeniach jest obowiązkowe.
 • Student zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach z grupą studencką do której został przypisany na danych rok akademicki
 • Student zobowiązany jest do punktualnego przychodzenia na zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej lub zalogowania się do systemu e-learningowego w przypadku zajęć prowadzonych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.
 • Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość potwierdzane jest przez studenta poprzez zalogowanie się w systemie e-learningowym (platforma e-learningowa SUM lub Microsoft Teams) w czasie zgodnym z harmonogramem zajęć oraz odznaczenie swojej aktywności na liście obecności.
 • Student zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących zasad BHP, które zostaną szczegółowo omówione na pierwszych zajęciach tj.

1) Na sali ćwiczeń zabronione jest palenie tytoniu, spożywanie posiłków oraz głośne rozmowy. 2) Przed ćwiczeniami student korzysta z szatni. 3) Student dba o czystość stanowiska pracy, sali ćwiczeń oraz powierzony sprzęt i materiał ćwiczeniowy. 4) Za zniszczenie bądź uszkodzenie sprzętu lub materiału ćwiczeniowego student odpowiada materialnie i administracyjnie. Dotyczy to w szczególności szkła, preparatów mikroskopowych, okazów roślin i surowców leczniczych. 5) W czasie zajęć z mikroskopem zabroniony jest makijaż oczu.

 • W zajęciach realizowanych w Uczelni nie może uczestniczyć Student, który ma objawy chorobowe sugerujące infekcję, w tym wirusową (tj. gorączka, kaszel, duszność, ból gardła, wydzielina z nosa, zaburzenia węchu/smaku, ból głowy, ogólne rozbicie, osłabienie itp). Osoby, u których wystąpią objawy chorobowe powinny pozostać w miejscu swojego pobytu, skontaktować się telefoniczne lub mailowo z sekretariatem Jednostki/kierownikiem ćwiczeń/prowadzącym zajęcia oraz zgłosić swój stan zdrowia odpowiednim służbom, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego.
 • Student na stronie internetowej Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa otrzymuje:
 1. Opis przedmiotu wraz ze szczegółowym wykazem zagadnień realizowanych na wykładach, ćwiczenia i seminariach
 2. Regulamin zajęć
 3. Kartę modułu/przedmiotu
 4. Harmonogram konsultacji z nauczycielem akademickim
 • Wszystkie materiały dydaktyczne podlegają ochronie praw autorskich w zakresie własności intelektualnej.

Naruszenie praw autorskich i prawa do ochrony wizerunku (nagrywanie, fotografowanie, kopiowanie, rejestrowanie) będzie skutkowało wszczęciem postępowania dyscyplinarnego

 • Wszyscy studenci są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania powyższego Regulaminu oraz bieżącego śledzenia komunikatów w „Wirtualnej Uczelni”.
 • Przed przystąpieniem do ćwiczeń i seminariów student zobowiązany jest przygotować się teoretycznie z tematu realizowanego w ramach danych zajęć (zgodnie z harmonogramem). Brak przygotowania do zajęć będzie równoznaczny z ich niezaliczeniem. Przygotowanie teoretyczne studenta może być sprawdzane ustnie lub pisemnie przed i w trakcie seminarium lub części praktycznej ćwiczeń.
 • Na ćwiczenia studenci zobowiązani są posiadać: biały fartuch, teczkę rysunkową z kartkami A4 lub zeszyt rysunkowy A4, notatnik, ołówek i gumkę. Na ćwiczenia z mikroskopem student posiada dodatkowo ostrą żyletkę i ściereczkę do szkła.

 

 

II.  Zasady usprawiedliwienia nieobecności  na zajęciach (seminaria, ćwiczenia)

 • Wszystkie nieobecności na zajęciach muszą być usprawiedliwione
 • Dopuszczone są dwie usprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach w semestrze.
 • Trzy lub więcej nieobecności na ćwiczeniach lub brak ich zaliczenia uniemożliwiają zaliczenie semestru, przy czym prowadzący może przedłużyć/odłożyć czas zdawania kolokwiów i odrabiania ćwiczeń z ważnych względów (np. zdrowotnych).
 • Nieobecność na zajęciach powinna być usprawiedliwiona poprzez przedłożenie odpowiedniego zaświadczenia (lekarskiego, sądowego, urzędowego) na pierwszych zajęciach po nieobecności.
 • W przypadku nieobecności na zajęciach wynikającej z uczestnictwa w posiedzeniach organów kolegialnych Uczelni, oficjalnej reprezentacji Uczelni na zewnątrz (konferencje, zjazdy, zebrania), działalności na rzecz Uczeni organizowanej lub współorganizowanej przez Samorząd Studencki, uczestnictwa w egzaminie poprawkowym, są usprawiedliwiane bez konieczności odrabiania, na podstawie usprawiedliwienia poświadczonego przez odpowiedni organ/osobę.
 • Istnieje możliwość usprawiedliwienia nieobecności związanej ze zdarzeniami losowymi w formie pisemnej.
 • Zajęcia seminaryjne oraz praktyczne (ćwiczenia) student zobowiązany jest odrobić w ramach konsultacji z nauczycielem akademickim lub w ramach ćwiczeń odróbkowych w terminie i formie wyznaczonej przez prowadzącego, a materiał teoretyczny obowiązujący w ramach odrabianych zajęć zaliczyć u prowadzącego w wyznaczonym terminie.

 

III.              Zasady, tryb i terminy zaliczeń:

 

WYKŁADY:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z wykładów jest: uzyskanie zaliczenia z testów kontrolnych zamieszczanych na platformie SUM po każdym wykładzie.

 

SEMINARIA:

 • Warunkiem uzyskania zaliczenia z seminariów jest przygotowanie teoretyczne w zakresie tematyki realizowanej w ramach programu na każde zajęcia, obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich kart pracy.

 

ĆWICZENIA:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest czynny udział w zajęciach.

 • Każde ćwiczenie kończy się zaliczeniem. Niezaliczenie ćwiczenia skutkuje koniecznością jego odrobienia.
 • W ramach ćwiczeń przewidziane są sprawdziany w formie pisemnej.
 • Niezaliczone kolokwium należy poprawić u prowadzącego zajęcia.
 • Pierwsza poprawa w terminie max. 2 tygodni od uzyskania oceny niedostatecznej, druga poprawa powinna odbyć się w ciągu kolejnych dwóch tygodni. Kolokwium niepoprawione w powyższych terminach będzie poprawiane komisyjnie pod koniec semestru.
 • Plan zajęć (tematy ćwiczeń i terminy kolokwiów) podane są na stronie internetowej i w gablocie Katedry na początku semestru. Terminy kolokwiów nie będą zmieniane.
 • Podstawą zaliczenia przedmiotu są:

- zaliczenie wszystkich ćwiczeń oraz pozytywne wyniki ze sprawdzianów,

- pozytywna ocena z zaliczenia praktycznego na końcu semestru. Zaliczenie praktyczne obejmuje znajomość morfologii, systematyki i zastosowania roślin leczniczych i przedstawienie własnoręcznie sporządzonego zielnika roślin leczniczych.

 • Zasady oceniania i zaliczania:

- Skala ocen ze sprawdzianów: negatywna: 2,0. Pozytywne: 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0.

- Studenci są informowani o wynikach sprawdzianów w Katedrze, poprzez platformy e-learningowe lub pocztą e-mail na adres grupy w ciągu 3 dni roboczych od dnia przeprowadzenia sprawdzianu.

 • Końcowa ocena zaliczeniowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen ze sprawdzianów.
 • Mając w dowolnej chwili 3 niezdane kolokwia, student przystąpi do komisyjnego zaliczenia przedmiotu wyznaczonego na koniec semestru. Tą samą sankcją skutkuje średnia ocen na koniec semestru niższa niż 2,81.
 • Ocena negatywna z komisyjnej poprawy kolokwium lub semestru uniemożliwia otrzymanie zaliczenia przedmiotu w pierwszym terminie.
 • W przypadku nie uzyskania zaliczenia z przedmiotu, przed każdym terminem egzaminu poprawkowego, student ma prawo do jednokrotnego ubiegania się o zaliczenie w formie kolokwium z wszystkich zagadnień seminaryjnych/ćwiczeniowych/wykładowych omawianych w ramach przedmiotu.
 • Kolejne terminy zaliczeń (w trybie przedłużonej sesji zaliczeniowej) wyznacza Dziekan.

 

IV.              Forma egzaminu

 1. Student, który uzyskał zaliczenie z danego przedmiotu może przystąpić do egzaminu.
 2. Brak zaliczenia z przedmiotu lub nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na egzaminie w wyznaczonym terminie jest równoznaczna z otrzymaniem oceny niedostatecznej (dotyczy wszystkich terminów egzaminów).
 3. Egzamin z przedmiotu Botanika ma formę pisemną. Stanowi go test złożony ze 100 pytań, każde pytanie ma 4 odpowiedzi, z których jedna jest poprawna.
 4. Nieobecność studenta na zaliczeniu/egzaminie wynikająca z:

- uczestnictwa w posiedzenia organów kolegialnych Uczelni,

- oficjalnej reprezentacji Uczelni na zewnątrz,

- działalności na rzecz Uczelni organizowanej lub współorganizowanej przez Samorząd Studencki,

- uczestnictwa w egzaminie poprawkowym

są usprawiedliwiane bez konieczności odrabiania, na podstawie usprawiedliwiania poświadczonego przez odpowiedni organ/osobę prowadząca egzamin. Student, który nie uczestniczy w zaliczeniu/egzaminie z przyczyn wskazanych wyżej, powinien mieć możliwość przystąpienia do zaliczenia/egzaminu w innym terminie.

 1. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej na zaliczeniu/egzaminie Studentowi przysługuje prawo do dwóch zaliczeń/egzaminów poprawkowych.
 2. Egzaminu odbędzie się w formie zdalnej za pomocą platformy e-learningowej SUM z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 
 3. Pytania egzaminacyjne obejmują materiał z wykładów, seminariów i ćwiczeń.
 4. W czasie trwania egzaminu/zaliczenia studenta obowiązuje bezwzględny zakaz kontaktowania się osobistego lub za pośrednictwem urządzeń elektronicznych z osobami postronnymi oraz korzystania z materiałów pomocniczych. Nieprzestrzeganie zasad stanowi podstawę do przerwania egzaminu, co jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Fakt ten zostaje odnotowany w protokole egzaminu/zaliczenia przez Przewodniczącego Komisji/Egzaminatora. Otrzymanie przez Studenta oceny niedostatecznej nie wyklucza odpowiedzialności dyscyplinarnej na zasadach określonych w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.

 

V.   Zasady ustalania oceny z przedmiotu

 

 • Ocena końcowa z egzaminu ustalana jest według następujących zasad: procent uzyskanych punktów z testu.

 

Obowiązująca skala oceniania:

 

 1.  93% - 100% : bdb (5.0)
 2. 86% - 92% : +db (4.5)
 3. 80% - 85% :db (4.0)
 4. 74% - 79% : + dst (3.5)
 5. 66% - 73% : dst (3.0)
 6. 0% - 65% : ndst (2.0)

 

VI.              Sposób informowania studentów o uzyskanych wynikach zaliczeń końcowych i egzaminów.

 

Wyniki zaliczeń końcowych i egzaminów ogłoszone będą w ciągu 3 dni roboczych od dnia przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu, w „Wirtualnej Uczelni”, a odpowiednia informacja zamieszczona zostanie na stronie internetowej Katedry.

 

VII.            Konsultacje z nauczycielem akademickim

Konsultacje z nauczycielem akademickim odbywają się zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej Jednostki http://botanikafarmaceutyczna.sum.edu.pl

 

 

VIII.        Możliwość wglądu do prac pisemnych studenta

 1. Student ma prawo do wglądu do prac pisemnych z kolokwiów na pierwszych zajęciach po ogłoszeniu wyników.
 2. Zgodnie z Regulaminem Studiów (par. 14, pkt. 22) student ma prawo do wglądu ocenionej pracy zaliczeniowej lub egzaminacyjnej wraz z treścią pytań oraz kluczem odpowiedzi w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników w godzinach konsultacji z nauczycielem akademickim prowadzącym zajęcia.

 

IX.          Kwestie sporne i niezawarte w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 21/2019 Senatu SUM z dnia 24 kwietnia 2019 r.

 

X.             W zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej i wynikających z niej Zarządzeń Rektora SUM możliwa jest zmiana trybu i formy prowadzenia zajęć, zaliczeń i egzaminów.

 

XI.          Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2020 roku.