Historia kosmetologii - karta przedmiotu

Karta przedmiotu

Cz. 1

Informacje ogólne o przedmiocie

1. Kierunek studiów: Kosmetologia

2. Poziom kształcenia: studia I stopnia

3. Forma studiów: stacjonarne

4. Rok: I

5. Semestr: I

6. Nazwa przedmiotu: Historia kosmetologii

7. Status przedmiotu: obowiązkowy

8. Treści programowe przedmiotu i przypisane do nich efekty uczenia się

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami historii kosmetologii.

 

Efekty uczenia się/odniesienie do efektów uczenia się zatwierdzonych przez Senat SUM

w zakresie wiedzy student zna i rozumie: K1_W39, K1_W40

w zakresie umiejętności student potrafi: K1_U32

w zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do: wykorzystania wiedzy historycznej przy pisaniu prac i w kontaktach z pacjentem

9. liczba godzin z przedmiotu

15

10. liczba punktów ECTS dla przedmiotu

1

11. Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się

Efekty uczenia się

Sposoby weryfikacji

Sposoby oceny*

W zakresie wiedzy

Zaliczenie na ocenę – test wyboru

*

W zakresie umiejętności

Obserwacja

 

W zakresie kompetencji

Obserwacja

 

         

 

* zakłada się, że ocena oznacza na poziomie:

Bardzo dobry (5,0) - zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i znacznym stopniu przekraczają wymagany poziom

Ponad dobry (4,5) - zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w niewielkim stopniu przekraczają wymagany poziom

Dobry (4,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na wymaganym poziomie

Dość dobry (3,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na średnim wymaganym poziomie

Dostateczny (3,0) - zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na minimalnym wymaganym poziomie

Niedostateczny (2,0) – zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane.

 

 

 

Karta przedmiotu

Cz. 2

Inne przydatne informacje o przedmiocie

12. Jednostka realizująca przedmiot, adres, e-mail:

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa; 41–200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 30; botanikasekr@sum.edu.pl

13. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu:

dr hab. n. farm. Jacek Drobnik

14. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji:

Podstawowa wiedza z zakresu historii powszechnej i dziejów Polski w zakresie szkoły średniej. Wiedza biologiczna i chemiczna z zakresu programu podstawowego szkoły średniej.

15. Liczebność grup

Zgodna z uchwałą Senatu SUM

16. Materiały do zajęć

prezentacja multimedialna; fotografie, eksponaty, publikacje

17. Miejsce odbywania się zajęć

Ogólnodostępna sala wykładowa; 41–200 Sosnowiec, ul. Jedności 8

18. Miejsce i godzina konsultacji

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa; 41–200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 30

godziny konsultacji ustalone zostaną na pierwszych zajęciach

19. Efekty uczenia się

Numer przedmiotowego efektu uczenia się

Przedmiotowe efekty uczenia się

Odniesienie do efektów uczenia się zatwierdzonych przez Senat SUM

P_W01

Zna tradycję zawodu, uwarunkowania społeczno-medyczne

K_W39

P_W02

Zna proces kształtowania się wiedzy i samej dyscypliny – kosmetologii na przestrzeni dziejów

K_W40

P_U01

Potrafi wykorzystać wiedzę historyczną przy pisaniu prac i w kontaktach z pacjentem

K_U32

20. Formy i tematy zajęć

Liczba godzin

21.1. Wykłady

15

Dbałość o kondycję zdrowotną w najdawniejszych cywilizacjach (na przykładzie wybranych źródeł kultury materialnej i pisanych). Estetyka i kanon urody twarzy i ciała u Egipcjan, sylwetka i tężyzna fizyczna u Greków i Rzymian. Rola i znaczenie łaźni w czasach starożytnych. Zagadnienie mycia się, najstarsze środki myjące i piorące.

3

Średniowieczna asceza a wygląd ówczesnych mieszkańców Europy. Metody zwalczania epidemii w czasach średniowiecza i odrodzenia. Higiena w krajach arabskich. Pojęcie czystości i brudu w czasach renesansu oraz baroku. Powstanie bakteriologii. Epidemie w XIX wieku i rozwój higieny w Europie. Wczesna antyseptyka lekarska i komunalna.

3

Sposoby wytwarzania środków higieny osobistej i ich zapotrzebowanie w społecznościach XVII‑w. Europy. Poglądy na higienę i czystość ciała na przełomie XVIII i XIX w. Poradniki zdrowia i urody w XVIII wieku. Historyczny podział kosmetyków (włosy, skóra, jama ustna). Unaukowienie treści kosmetycznych przez zastosowanie wiedzy i metodyki farmaceutycznej od wczesnych lat XIX wieku. Najważniejsze historyczne surowce i preparaty kosmetyczne. Definicja działania/zastosowania nazywanego vis cosmetica i surowce oraz kosmetyki stosowane w tym celu. Przemysł chemiczny a produkcja specyfików do pielęgnacji urody w XIX w.

5

Mycie, higiena skóry, włosów i jamy ustnej w dziejach. Surowce stosowane w tym celu. Historyczne kosmetyki szkodliwe i trujące. Kosmetyki egzotyczne wzmiankowane w literaturze kosmetycznej europejskiej.

3

Rozwój wiedzy o skórze i specjalności dermatologicznej na przełomie XIX i XX w. Powstanie zawodu kosmetyczki i ośrodków kształcenia fachowego w Europie i w Polsce w latach 20 XX w. Produkcja środków kosmetycznych w Polsce międzywojennej: ich dystrybucja oraz reklama.

1

22.2. Seminaria

-

23.3. Ćwiczenia

-

24. Literatura

Podstawowa:

1. Rudowska I., Kosmetyka wczoraj i dziś. Wyd. Spółdzielcze, Warszawa 1989

2. Szczygieł-Rogowska J., Tomalska J., Historia kosmetyki w zarysie. Z dziejów kosmetyki i sztuki upiększania od starożytności do poł. XX wieku, Wyższa Szkoła Kosmetologii w Białymstoku, Białystok 2005.

3. Szumowski W., Historia medycyny filozoficznie ujęta. Sanmedia, Warszawa 1992.

4. Tatarkiewicz W., Historia estetyki, Warszawa 1989, t.1-3.

5. Mrukot M., Receptariusz kosmetyczny, Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa w Krakowie, Kraków 2004.

6. Brud W., Konopacka-Brud I., Podstawy perfumerii. Historia, pochodzenie i zastosowanie substancji zapachowych, Łódź 2009. 

Uzupełniająca:

1. Sokołowska M., Myć się czy wietrzyć? Dramatyczne dzieje higieny od starożytności do dziś. Oficyna Wydawnicza Verbi causa, Gdynia 2012.

2. Bennion E., Antique medical instruments. University of California Press 1979.

3. Vigarello G., Historia zdrowia i choroby. Od średniowiecza do współczesności, Warszawa 1977.

25. Kryteria oceny – szczegóły

 

 

Zgodnie z zaleceniami organów kontrolujących.

Zaliczenie przedmiotu - student osiągnął zakładane efekty uczenia się.

Szczegółowe kryteria zaliczenia i oceny z przedmiotu są zamieszczone w regulaminie przedmiotu.