Regulamin zajęć Historia Farmacji

I i II rok kierunku Farmacja

REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU

HISTORIA FARMACJI

 

dla studentów I i III roku kierunku Farmacja prowadzonych

w Katedrze i Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa
Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

w roku akademickim 2020/2021

 

Zajęcia z przedmiotu Historia farmacji prowadzone są w oparciu o Regulamin Studiów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały 21/2019 Senatu SUM z dnia 24 kwietnia 2019 r. oraz Zarządzenie Nr 161/2020 z dnia 08.08.2020 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków Wspólnoty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i niniejszy Regulamin.

I.     Zasady uczestnictwa w zajęciach

 • Uczestnictwo na wykładach, seminariach oraz ćwiczeniach jest obowiązkowe.
 • Student zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach z grupą studencką do której został przypisany na danych rok akademicki
 • Student zobowiązany jest do punktualnego przychodzenia na zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej lub zalogowania się do systemu e-learningowego w przypadku zajęć prowadzonych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.
 • Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość potwierdzane jest przez studenta poprzez zalogowanie się w systemie e-learningowym (platforma e-learningowa SUM lub Microsoft Teams) w czasie zgodnym z harmonogramem zajęć oraz odznaczenie swojej aktywności na liście obecności.
 • Student zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących zasad BHP, które zostaną szczegółowo omówione na pierwszych zajęciach
 • W zajęciach realizowanych w Uczelni nie może uczestniczyć Student, który ma objawy chorobowe sugerujące infekcję, w tym wirusową (tj. gorączka, kaszel, duszność, ból gardła, wydzielina z nosa, zaburzenia węchu/smaku, ból głowy, ogólne rozbicie, osłabienie itp.). Osoby, u których wystąpią objawy chorobowe, powinny pozostać w miejscu swojego pobytu, skontaktować się telefoniczne lub mailowo z sekretariatem Jednostki/kierownikiem ćwiczeń/prowadzącym zajęcia oraz zgłosić swój stan zdrowia odpowiednim służbom, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego.
 • Student na stronie internetowej Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa otrzymuje:
 1. Opis przedmiotu wraz ze szczegółowym wykazem zagadnień realizowanych na wykładach, ćwiczenia i seminariach
 2. Regulamin zajęć
 3. Kartę modułu/przedmiotu
 4. Harmonogram konsultacji z nauczycielem akademickim
 • Wszystkie materiały dydaktyczne podlegają ochronie praw autorskich w zakresie własności intelektualnej.

Naruszenie praw autorskich i prawa do ochrony wizerunku (nagrywanie, fotografowanie, kopiowanie, rejestrowanie) będzie skutkowało wszczęciem postępowania dyscyplinarnego

 • Wszyscy studenci są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania powyższego Regulaminu oraz bieżącego śledzenia komunikatów w „Wirtualnej Uczelni”.
 • Zasady uczestnictwa w wykładach: Udział w wykładzie online wymaga zalogowania na platformie e-learningowej SUM.

 

II.  Zasady usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach (seminaria, ćwiczenia)

 • Wszystkie nieobecności na zajęciach muszą być usprawiedliwione.
 • Nieobecność na zajęciach powinna być usprawiedliwiona poprzez przedłożenie odpowiedniego zaświadczenia (lekarskiego, sądowego, urzędowego) na pierwszych zajęciach po nieobecności. Dla zajęć prowadzonych online przesyła się skan ww. dokumentu na adres służbowy e-mail prowadzącego zajęcia.
 • Istnieje możliwość usprawiedliwienia nieobecności związanej ze zdarzeniami losowymi w formie pisemnej.
 • W przypadku nieobecności na zajęciach wynikającej z uczestnictwa w posiedzeniach organów kolegialnych Uczelni, oficjalnej reprezentacji Uczelni na zewnątrz (konferencje, zjazdy, zebrania), działalności na rzecz Uczeni organizowanej lub współorganizowanej przez Samorząd Studencki, uczestnictwa w egzaminie poprawkowym, są usprawiedliwiane bez konieczności odrabiania, na podstawie usprawiedliwienia poświadczonego przez odpowiedni organ/osobę.

III.              Zasady, tryb i terminy zaliczeń:

WYKŁADY:

 • Warunkiem uzyskania zaliczenia z wykładów jest zaznaczenie obecności na każdym wykładzie w systemie e-learningowym SUM.
 • Nieobecność studenta na wykładzie jest usprawiedliwiana u prowadzącego poprzez przedłożenie prowadzącemu dokumentu w formacie PDF usprawiedliwiającego nieobecność, za pomocą poczty e-mail. Wówczas student umawia się z prowadzącym za pomocą poczty e-mail na ponowne obejrzenie opuszczonego wykładu w dogodnym terminie.
 • Nienadrobienie opuszczonego wykładu lub większej liczby wykładów uniemożliwia przystąpienie do egzaminu końcowego.
 • Student zobowiązany jest nadrobić opuszczone wykłady najpóźniej w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie sesji egzaminacyjnej.
 • W przypadku nieuzyskania zaliczenia przedmiotu, przed każdym terminem egzaminu poprawkowego, student ma prawo do jednokrotnego ubiegania się o zaliczenie w formie kolokwium z wszystkich zagadnień wykładowych omawianych w ramach przedmiotu.

 

IV.              Forma egzaminu

 1. Student, który uzyskał zaliczenie z danego przedmiotu, może przystąpić do egzaminu.
 2. Brak zaliczenia z przedmiotu lub nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na egzaminie w wyznaczonym terminie jest równoznaczna z otrzymaniem oceny niedostatecznej (dotyczy wszystkich terminów egzaminów).
 3. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej na zaliczeniu/egzaminie Studentowi przysługuje prawo do dwóch zaliczeń/egzaminów poprawkowych.
 4. Egzamin z Historii farmacji odbędzie się w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, za pomocą platformy e-learningowej SUM.
 5. W tygodniu poprzedzającym początek sesji egzaminacyjnej studenci drogą e-mailową umawiają z prowadzącym termin egzaminu. Zostaje on zamieszczony na liście dyskusyjnej przedmiotu na platformie e-learningowej SUM.
 6. Egzamin z przedmiotu Historia farmacji ma formę testu wyboru, złożonego z 50 pytań. Każde pytanie ma 4 odpowiedzi do wyboru, z których jedna jest poprawna.
 7. Pytania egzaminacyjne obejmują materiał z wykładów.
 8. Egzamin odbywa się za pomocą platformy e-learningowej SUM.
 9. W czasie trwania egzaminu/zaliczenia studenta obowiązuje bezwzględny zakaz kontaktowania się osobistego lub za pośrednictwem urządzeń elektronicznych z osobami postronnymi oraz korzystania z materiałów pomocniczych. Nieprzestrzeganie zasad stanowi podstawę do przerwania egzaminu, co jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Fakt ten zostaje odnotowany w protokole egzaminu/zaliczenia przez Przewodniczącego Komisji/Egzaminatora. Otrzymanie przez Studenta oceny niedostatecznej nie wyklucza odpowiedzialności dyscyplinarnej na zasadach określonych w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.

V.   Zasady ustalania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z egzaminu ustalana jest na podstawie liczby poprawnych odpowiedzi w teście egzaminacyjnym, według poniższej skali:

 • na ocenę bardzo dobry (5,0): co najmniej 93% odpowiedzi poprawnych.
 • na ocenę ponad dobry (4,5): co najmniej 86% odpowiedzi poprawnych.
 • na ocenę dobry (4,0): co najmniej 80% odpowiedzi poprawnych.
 • na ocenę dość dobry (3,5): co najmniej 74% odpowiedzi poprawnych.
 • na ocenę dostateczny (3,0): co najmniej 67% odpowiedzi poprawnych.
 • mniej niż 67% oznacza ocenę niedostateczną i brak zaliczenia terminu.

VI.              Sposób informowania studentów o uzyskanych wynikach zaliczeń końcowych i egzaminów.

Wyniki zaliczeń końcowych i egzaminów ogłoszone będą w ciągu 3 dni roboczych od dnia przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu, w „Wirtualnej Uczelni”.

VII.            Konsultacje z nauczycielem akademickim

Konsultacje z nauczycielem akademickim odbywają się zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej Jednostki http://botanikafarmaceutyczna.sum.edu.pl

 

VIII.        Możliwość wglądu do prac pisemnych studenta

 1. Student ma prawo do wglądu do prac pisemnych z kolokwiów na pierwszych zajęciach po ogłoszeniu wyników.
 2. Zgodnie z Regulaminem Studiów (par. 14, pkt. 22) student ma prawo do wglądu ocenionej pracy zaliczeniowej lub egzaminacyjnej wraz z treścią pytań oraz kluczem odpowiedzi w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników w godzinach konsultacji z nauczycielem akademickim prowadzącym zajęcia.

IX.          Kwestie sporne i niezawarte w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 21/2019 Senatu SUM z dnia 24 kwietnia 2019 r.

X.             W zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej i wynikających z niej Zarządzeń Rektora SUM możliwa jest zmiana trybu i formy prowadzenia zajęć, zaliczeń i egzaminów.

XI.          Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2020 roku.